Przejdź do treści

Przydatne polecenia

Lista przydatnych poleceń i podstawowych informacji na temat poruszania się po SHELLu w Small.pl.

Prompt

Prompt na serwerach Small.pl jest w formacie: [LOGIN@SERWER]:<ŚCIEŻKA>$, gdzie:

 • LOGIN - To nazwa użytkownika w systemie.
 • SERWER - To serwer, na którym jest się zalogowanym.
 • ŚCIEŻKA - To aktualny katalog, w którym się znajdujemy.
 • $ - Znak zachęty, który informuje o możliwości wpisania polecenia.

Użytkownik adam zalogowany na serwerze s3.small.pl znajdujący się w katalogu ~/domains/adam.smallhost.pl. O tym czym jest ~ jest informacja poniżej.

[adam@s3]:<~/domains/adam.smallhost.pl>$

Poruszanie się po systemie

Podstawowe katalogi:

 • /usr/home/USER - Katalog użytkownika o loginie USER.
 • ~ - Twój katalog użytkownika.
 • . - Katalog, w którym się znajdujesz.
 • .. - Katalog którym znajduje się podkatalog, w którym jesteś.
 • ~/domains - Katalog ze stworzonymi stronami WWW.
 • ~/backups - Katalog z kopiami zapasowymi.
 • ~/repositories - Katalog z repozytoriami.
 • /tmp - Katalog tymczasowy, periodycznie czyszczony z zawartości.

Podstawowe polecenia:

 • cd - Przejście do katalogu domowego.
 • cd ścieżka_do_katalogu - Przejście do podanego katalogu.
 • ls - Wyświetlenie listy plików i katalogów w aktualnym katalogu.
 • ls ścieżka_do_katalogu - Wyświetlanie listy plików i katalogów w podanym katalogu.
 • mkdir nazwa_katalogu - Tworzenie katalogu.
 • cp ścieżka_do_pliku ścieżka_do_pliku - Kopiowanie pliku.
 • mv ścieżka_do_pliku_lub_katalogu ścieżka_do_pliku_lub_katalogu - Przeniesienie pliku lub katalogu.
 • rm ścieżka_do_plików - Usunięcie wielu plików.
 • rm -rf ścieżka_do_pliku_lub_katalogu - Usunięcie wielu plików lub katalogów razem z podkatalogami.
 • rmdir katalog - Usunięcie pustego katalogu.

Archiwa

 • Wypakowywanie plików tar:
tar -xvf archiwum.tar
tar -xvzf archiwum.tar.gz
tar -xvzf archiwum.tgz
tar -xvjf archiwum.tar.bz2
tar -xvjf archiwum.tbz2
 • Wypakowywanie pozostałych popularnych archiwów:
unzip archiwum.zip
gunzip archiwum.gz
unrar x archiwum.rar
bunzip2 archiwum.bz2
uncompress archiwum.Z
7z x archiwum.7z
brotli -d archiwum.br
 • Pakowanie do pliku zip:

zip -r archiwum.zip ścieżka_do_katalogu

 • Pakowanie do pliku tar.gz:

tar -zcvf archiwum.tar.gz ścieżka_do_katalogu

Procesy

Każdy proces ma swój unikalny numer PID (process id).

Lista procesów:

$ ps aux
USER PID   %CPU %MEM VSZ     RSS  TT  STAT STARTED  TIME   COMMAND
root 22998  0,0  0,0  33964   11792 -  INs  25maj15  0:05,96 screen
adam 85919  0,0  0,0  86476   6664  -  SN   13:56    0:00,14 sshd: adam@pts/38 (sshd)
adam 82119  0,0  0,0  17688   5428 17  INs+ 3cze15   0:00,09 -/usr/local/bin/bash
adam 18327  0,0  0,0  18740   2124 38  RN+  15:18    0:00,00 ps aux
adam 85921  0,0  0,0  17688   5724 38  SNs  13:56    0:00,06 -bash (bash)
adam 86079  0,0  0,0  25772   2884 39  SN+  13:56    0:00,01 screen -r
adam 36518  0,0  0,0  24088   3404 42  INs+ 3cze15   4:33,59 redis-server: redis-server *:0 (redis-server)

Każdemu procesowi można wysłać 4 popularne sygnały:

 • SIGTERM – poprawne zamknięcie procesu
 • SIGKILL – unicestwienie procesu co może powodować utratę wszystkich zawartych w nim danych (nie ma możliwości przechwycenia tego sygnału przez proces)
 • SIGSTOP – zatrzymanie procesu bez utraty danych
 • SIGCONT – ponowne uruchomienie zatrzymanego procesu

Domyślnie wysyłany jest sygnał SIGTERM, który powoduje bezpieczne zamknięcie procesu. Poprawnie napisany program potrafi przechwycić taki sygnał i odpowiednio go obsłużyć. Sygnały SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT są informacją dla jądra systemu, które musi podjąć odpowiednie kroki (program nie ma możliwości obsłużenia tych sygnałów). SIGKILL pozwala na usunięcie z systemu procesu, który uległ awarii i przestał odpowiadać, ale oznacza utratę wszystkich zawartych w nim informacji. Unicestwianiem procesu zajmuje się jądro systemu, które zwalnia wszystkie zajęte przez program zasoby. Sygnały wysyłane są za pomocą programu kill -SYGNAŁ PID

Przykłady

Zakończenie procesu 86079 - poprawne zamknięcie procesu:

kill -TERM 86079
kill 86079

Zabicie procesu 36518 - unicestwienie procesu co może powodować utratę wszystkich zawartych w nim danych:

kill -KILL 36518
kill -9 36518