Przejdź do treści

PHP

PHP to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron Internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

Wstępna konfiguracja domeny

Do uruchomienia strony napisanej w PHP należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS,
 • Została dodana Strona WWW ze wskazaniem typu PHP.

Konfiguracja PHP

Konfiguracja interpretera PHP znajduje się w pliku /usr/home/login/.user.ini. Istnieje możliwość ustalenia własnego pliku .user.ini, oddzielnie dla każdego katalogu. Można definiować konfigurację widoczną w phpinfo(), tę z listy dyrektyw opisaną jako PHP_INI_PERDIR lub PHP_INI_ALL oraz niektóre zmienne dodatkowych modułów.

Przykłady

W poniższym przykładzie zostanie ustawiona zmienna error_reporting dla domeny domena. W tym celu należy zapisać do pliku /usr/home/login/domains/domena/.user.ini zawartość:

error_reporting = E_ALL | E_WARNING

Zwiększenie ilości pamięci dla interpretatora PHP:

memory_limit = 768M

Zwiększenie max_execution_time:

max_execution_time = 360

Zwiększenie max_input_vars:

max_input_vars = 6000

Zapisywanie error logów PHP do pliku:

display_errors = off
log_errors = on
error_log = /usr/home/login/domains/domena/phperror.log

Zmiana domyślnej lokalizacji katalogu plików tymczasowych (/tmp)

upload_tmp_dir = ścieżka/do/katalogu

Ładowanie dodatkowych modułów PHP

Ładowanie dodatkowych modułów PHP jest możliwe poprzez wpis w pliku .user.ini:

anp.extensions = "nazwamodułu"
Moduł musi być uprzednio zainstalowany przez nas w systemie. Obecnie dostępne moduły: amqp, sodium (PHP 7.1: libsodium, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2: sodium), phalcon (PHP do wersji 7.4 włącznie), grpc, yaml (od PHP 7.1 do PHP 8.2), sysvsem (od PHP 7.3 do PHP 8.2), swoole (od PHP 8.0 do PHP 8.2).

Aby ograniczyć możliwość operacji na plikach przez PHP do określonego drzewa katalogów należy skorzystać z open_basedir. W tym celu należy zapisać do pliku /usr/home/login/domains/domena/.user.ini zawartość (ścieżka wskazuje drzewo katalogów):

open_basedir = "ścieżka:/tmp"

Zaleca się skorzystanie z konfiguracji open_basedir dostępnej bezpośrednio w panelu w Szczegóły przy danej witrynie WWW typu PHP.

Zmiana ustawień PHP dla PHP CLI

W celu zmiany opcji dla PHP CLI plik konfiguracyjny .user.ini z zawartością musi zostać utworzony w katalogu domowym. Po jego utworzeniu należy wydać polecenie:

echo "export PHP_INI_SCAN_DIR=/usr/home/${USER}" >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile

Wersja PHP

Domyślną wersją PHP jest 8.1.

Wyboru wersji PHP dla strony WWW można dokonać w utworzonym przez siebie pliku /usr/home/login/domains/domena/.htaccess. Należy wtedy dopisać do niego jedną z poniższych linii:

AddType application/x-httpd-php56 .php
AddType application/x-httpd-php70 .php
AddType application/x-httpd-php71 .php
AddType application/x-httpd-php72 .php
AddType application/x-httpd-php73 .php
AddType application/x-httpd-php74 .php
AddType application/x-httpd-php80 .php
AddType application/x-httpd-php81 .php
AddType application/x-httpd-php82 .php
AddType application/x-httpd-php83 .php

Ponadto na serwerze dostępne są binarki PHP CLI pod poleceniami:

$ php
$ php56
$ php70
$ php71
$ php72
$ php73
$ php74
$ php80
$ php81
$ php82
$ php83

Aby uruchamiać daną wersję PHP CLI bez podawania jej wersji w nazwie binarki należy wydać polecenia (przykład dla wersji 7.1):

mkdir -p ~/bin
ln -s /usr/local/bin/php71 ~/bin/php
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

oraz CGI-FCGI:

$ php-cgi
$ php56-cgi
$ php70-cgi
$ php71-cgi
$ php72-cgi
$ php73-cgi
$ php74-cgi
$ php80-cgi
$ php81-cgi
$ php82-cgi
$ php83-cgi

Własne strony błędów

Użytkownik może z łatwością utworzyć własne strony błędów dla swojej strony. W tym celu należy w głównym katalogu domeny (np. /usr/home/login/domains/domena/public_html/) utworzyć katalog errors i umieścić w nim statyczne strony błędów. Kod PHP nie zostanie wykonany, tylko wyświetlony użytkownikowi. Poniżej prezentujemy listę stron błędów, które można zmieniać:

Kod błędu Plik ze stroną Opis błędu
401 errors/401.html wyświetlany po błędnej autoryzacji.
403 errors/403.html brak dostępu do pliku/katalogu.
404 errors/404.html plik/katalog nie istnieje.
500 errors/500.html błąd serwera (najczęściej błędne wpisy w .htaccess).
502 errors/502.html odrzucenie żądania przez backend/fastcgi (php) lub przekroczenie limitu interpretatorów.
503 errors/503.html przekroczenie limitu interpretatorów.
504 errors/504.html przekroczenie czasu na wykonanie żądania.

Skrypty PHP bez limitów czasowych

Skrypty PHP bez limitów czasowych można uruchamiać po zalogowaniu się przez SSH. Aby uruchomić skrypt należy skorzystać z PHP CLI, na przykład:

php ~/domains/sklep.domena.pl/public_html/import_produktow.php

Drugim sposobem jest uruchomienie wbudowanego serwera webowego w PHP. Aby to zrobić należy:

 1. Zarezerwować port TCP.
 2. Zalogować się przez SSH.
 3. Przejść do katalogu ze skryptami PHP (na przykład public_html wybranej domeny)
  cd ~/domains/domena/public_html
 4. Uruchomić serwer na zarezerwowanym porcie php73 -S 0.0.0.0:ZAREZERWOWANY_PORT
  • W tym kroku można również wybrać inną wersję PHP, na przykład php72.
  • Aby serwer działał po wylogowaniu się, należy go uruchomić na screenie: screen -dm sh -c "php73 -S 0.0.0.0:ZAREZERWOWANY_PORT"
 5. Opcjonalnie: dodać stronę WWW typu PROXY na zarezerwowany port.

Dostęp do skryptów jest możliwy poprzez adres http://sX.small.pl:ZAREZEROWANY_PORT. Na przykład na serwerze s4.small.pl, zarezerwowanym porcie 12345 dostęp do wcześniej wspomnianego skryptu to http://s4.small.pl:12345/import_produktow.php.

Korzystanie z funkcji mail()

Przed skorzystaniem z funkcji mail() prosimy zapoznać się z zasadami, które jej dotyczą.